Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op totoknvbbbeker.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Privacy

Als je een van de websites of apps van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna 'de KNVB', 'ons' of 'wij') bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou.

De KNVB is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Dit kan (onder meer) gaan om gegevens die jij bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website of in de app hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de KNVB jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze Privacyverklaring staan.

1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

3. Verstrekking aan derden

4. Jouw rechten

5. Websites van derden

6. Vragen

7. Wijzigingen Privacyverklaring

1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

De KNVB verwerkt de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van voetbalclubs die bij ons zijn aangesloten:

 • relatienummer;
 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum, -plaats en -land;
 • gegevens lidmaatschap voetbalclubs en KNVB (zoals aanvangs- en einddatum);
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • faxnummer;
 • pasfoto (digitale spelerspas);
 • gegevens diploma’s (scheidsrechters- en trainerscursussen);
 • nationaliteit(en);
 • legitimatietype en -nummer (ter controle);
 • gegevens selectie vertegenwoordigende teams;
 • voorkeursinstellingen weergave persoonsgegevens (in applicaties);
 • gegevens contract (contractspelers en bepaalde functionarissen);
 • lidmaatschap commissies vereniging;
 • gegevens over functies binnen voetbalclub;
 • wedstrijdgegevens;
 • deelname bondsactiviteiten (zoals congressen en kampen);
 • financiële gegevens.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van scholen die deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi dat elk jaar door de KNVB wordt georganiseerd:

 • achternaam speler/speelster;
 • voornaam;
 • geboortedatum;
 • gegevens lidmaatschap vereniging.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van onze partners waarmee we een overeenkomst zijn aangegaan:

voor- en achternaam;

* e-mailadres;

* geslacht;

* geboortedatum.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van huisartsen en verwijzers die cliënten verwijzen naar het KNVB Sportmedisch Centrum:

* geslacht;

* naam;

* geboortedatum.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van de Stichting Anti Doping Autoriteit Nederland die (mede namens de KNVB) dopingcontroles uitvoert en ons informeert over de uitslag van deze controles:

* NAW-gegevens;

* geslacht;

* geboortedatum;

* nationaliteit;

* identiteitsbewijs type en nummer;

* telefoonnummer;

* handtekening;

* uitslag dopingcontrole.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij, in het kader van ons stadionverbodenbeleid, van clubs die lid van ons zijn, de politie (CIV) en het Openbaar Ministerie:

* NAW-gegevens;

* geboortedatum;

* geslacht;

* geluids- en beeldopnamen;

* (pas)foto’s;

* voorkeur club;

* recidive gegevens;

* strafrechtelijke gegevens.

2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Om de overeenkomst met jou (zoals het lidmaatschap van de KNVB) uit te voeren, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor (met name) de doeleinden zoals hieronder genoemd. Achter elk doeleinde staat hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren.

DoeleindeHoe lang bewaren

Voor onze leden organiseren we competities en alle daarmee samenhangende activiteiten en aangelegenheden door middel van één algemene ledenadministratie.

niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist

De handhaving van interne verenigingsorde, waaronder afhandeling van tucht-, doping-, seksuele intimidatie- en licentiezaken; controle van analyseresultaten van dopingcontroles; beoordeling van overschrijvingsverzoeken en dispensatieverzoeken; afhandeling van vraagstukken met betrekking tot (inter)nationale opleidingsvergoeding, solidariteitsbijdrage en poolvergoeding; aanstelling van gekwalificeerde scheidsrechters, registratie van spelerscontracten, controle van spelerslijsten, toezicht op intermediairs, beoordelingen van jeugdopleidingen in het kader van het Reglement Kwaliteit en Performancemodel Jeugdopleidingen.

niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist

Het opzetten en in stand houden van het commissiewezen, zoals het organiseren van vergaderingen, het verlenen van secretariaatsbijstand, het voeren van een onderscheidingenbeleid, en het verstrekken van een algemeen toegangsbewijs betaald voetbal.

10 jaar na einde uitoefenen functie

We bieden diverse cursussen en opleidingen aan (bijvoorbeeld voor spelers, bestuurders, trainers en scheidsrechters) en we organiseren bijeenkomsten, trainingskampen, KNVB Voetbalkampen, kennisavonden en congressen.

5 jaar na deelname

Door middel van het aanbieden van andere voetbalvormen, zoals school-, straat-, CP-voetbal en Kicks, proberen we voetballers zo lang mogelijk te behouden voor de voetbalsport.

10 jaar na deelname

Indien je een account activeert via de website www.voetbal.nl of de voetbal.nl app, dan kunnen we je op maat voorzien van informatie.

5 jaar na de-activatie account

Wanneer je je aansluit bij de fanclub OnsOranje of de Jonge Leeuwen, word je opgenomen in hun ‘ledenbestand’ en daarom kun je profiteren van diverse voordelen.

10 jaar na deelname

Om jou te kunnen voorzien van de laatste informatie over voetbalgerelateerde onderwerpen, verzenden we periodiek nieuwsbrieven (bijvoorbeeld de nieuwsbrief van Oranje ClubCardhouders en KNVB Voetbalkampen).

5 jaar na einde lidmaatschap dan wel laatste activiteit

We verhuren vergaderruimtes, sportvelden en de sporthal.

5 jaar na verhuur

Het door het KNVB Sportmedisch Centrum aanbieden van gezondheidszorg, bestaande uit cliëntenadministratie voor (blessure)consulten, fysiotherapie, revalidatie en sportmedisch onderzoek.

15 jaar na afloop van behandeling vanaf het achttiende levensjaar

Voor wedstrijden van vertegenwoordigende teams van de KNVB, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal verkopen we tickets. Ten behoeve van de ticketverkoop verwerken we bestellingen, aanvaarden we betalingen en voorzien we van klantenondersteuning.

10 jaar na verkoop ticket

We kunnen op een (gepseudonimiseerde) manier e-mailadressen van ticketkopers en Oranje ClubCardhouders matchen met e-mailadressen van gebruikers van social media partijen, zoals Facebook en Google, zodat we (vergelijkbare) doelgroepen via social media kunnen bereiken. Je krijgt dan voor jou relevante advertenties en/of zoekresultaten van ons te zien.

2 jaar na verkoop ticket en/of OCC

We hanteren een uitnodigingenbeleid voor wedstrijden van vertegenwoordigende teams van de KNVB, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

2 jaar na eindigen functie

Daarnaast hebben we een accreditatiebeleid voor personen die bij wedstrijden van vertegenwoordigende teams, de KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal en overige evenementen van de KNVB, werkzaam of aanwezig zijn.

2 jaar na de wedstrijd waarvoor de accreditatie is aangevraagd

Bezoekers van uitwedstrijden van het Nederlands elftal ontvangen aanvullende informatie, bijvoorbeeld over het reisschema.

2 jaar na de uitwedstrijd

We werken hard aan het vergroten van de veiligheid in stadions door medewerking te verlenen aan de oplegging en handhaving van civielrechtelijke stadionverboden en het ondersteunen van een vrijwillige meldplicht en een alternatief traject. Tegen opgelegde stadionverboden kan beroep worden aangetekend waarna de commissie stadionverboden uitspraak doet.

5 jaar na afloop van het opgelegde stadionverbod

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor (met name) de doeleinden zoals hieronder genoemd. Achter de doeleinden staat hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren.

DoeleindeHoe lang bewaren

We controleren het burgerservicenummer zodat we zeker weten dat de zorg, die het KNVB Sportmedisch Centrum verleent, aan de juiste persoon wordt verleend.

15 jaar na afloop van behandeling vanaf het achttiende levensjaar

In het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.

5 jaar na einde procedure

Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang voor (met name) de doeleinden zoals hieronder genoemd. Achter elk doeleinde staat hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren.

DoeleindeHoe lang bewaren

Onder strikte voorwaarden verlenen we medewerking aan telefoon en post acties van onze partners en zorgvuldig geselecteerde derden, die daar om hebben verzocht en een overeenkomst met ons zijn aangegaan voor dit gebruik van ons ledenbestand. Wij selecteren op onder meer acties die een voordeel bieden en/of exclusief zijn voor de leden. De reden voor het verlenen van deze medewerking is dat wij zo ten behoeve van de ontwikkeling van het voetbal extra gelden kunnen genereren door gebruik van de gegevens die binnen de KNVB beschikbaar zijn.

10 jaar na beëindiging KNVB-lidmaatschap

In geval van juridische procedures, waarbij wij partij zijn, kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.

5 jaar na einde procedure

We registreren onze bezoekers zodat we hen enerzijds gastvrijer ontvangen en anderzijds onze gebouwen beter kunnen beveiligen.

1 maand na bezoek

We beveiligen onze gebouwen en terreinen door middel van camerabewaking.

3 weken na opname

En als laatste gebruiken wij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming, die daarvoor door jou is gegeven, voor (met name) de doeleinden zoals hieronder genoemd. Achter elk doeleinde staat hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren.

DoeleindeHoe lang bewaren

Indien je daar toestemming voor hebt gegeven, dan i) verzorgen en ii) verlenen we onder strikte voorwaarden medewerking aan e-mail acties van de KNVB en onze partners en zorgvuldig geselecteerde derden, die ons daar om hebben verzocht en daarvoor een overeenkomst met ons zijn aangegaan. Wij selecteren op onder meer acties die een voordeel bieden en/of exclusief zijn. De reden voor het verlenen van deze medewerking is dat wij zo extra gelden kunnen genereren door gebruik van de gegevens die binnen de KNVB beschikbaar zijn.

5 jaar na intrekken toestemming

We proberen continu ons cursusaanbod te verbeteren. Om die reden voeren we enquêtes uit (bijvoorbeeld over onze scheidsrechters- en trainerscursussen) waaraan je kunt deelnemen.

2 jaar na deelname enquête

We kunnen op een (gepseudonimiseerde) manier e-mailadressen matchen met e-mailadressen van gebruikers van social media partijen, zoals Facebook en Google, zodat we (vergelijkbare) doelgroepen via social media kunnen bereiken. Je krijgt dan voor jou relevante advertenties en/of zoekresultaten van ons te zien.

5 jaar na intrekken toestemming

Om jou te kunnen voorzien van de laatste informatie over voetbalgerelateerde onderwerpen, organiseren we regelmatig bijeenkomsten en webinars, en verzenden we periodiek nieuwsbrieven en pushberichten (bijvoorbeeld de nieuwsbrief van OnsOranje en KNVB Voetbalkampen en de push notificaties van Voetbal.nl.

5 jaar na intrekken toestemming

Wanneer je ons een vraag hebt gesteld, bijvoorbeeld over reserveringen, bijeenkomsten, bestuurszaken of scheidsrechterzaken, dan zullen wij jouw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

2 jaar na beantwoording

We organiseren diverse winacties waaraan je kunt deelnemen.

5 jaar na deelname

Intermediairsorganisaties en spelersvakbonden hebben de mogelijkheid om een keurmerk aan te vragen om zich in positieve zin te kunnen onderscheiden van organisaties die dat keurmerk niet hebben.

5 jaar na intrekking keurmerk

In het kader van onze tuchtrechtspraak is het in bepaalde zaken mogelijk dat je vrijwillig deelneemt aan een zogeheten alternatieve interventie, bestaande uit een gedragstraining van Halt. In dat geval geef je ons toestemming om je gegevens te verstrekken aan Halt.

5 jaar na afloop interventie

Voor activiteiten van onze vertegenwoordigende teams, scouten, selecteren, analyseren en leiden we spelers op.

10 jaar na laatste activiteit

We organiseren wervingsacties, bijvoorbeeld voor de KNVB Jeugdraad om voetballers zo veel als mogelijk te betrekken bij de voetbalsport.

5 jaar na aanmelding

Je kunt vaantjes bestellen voor deelnemers aan de lokale toernooien van het schoolvoetbaltoernooi.

2 jaar na aanvraag

Wanneer je gaat deelnemen aan een KNVB Voetbalkamp, dan wordt er op de dag van het voetbalkamp om aanvullende informatie gevraagd om er (onder meer) zeker van te zijn dat we weten of we rekening moeten houden met allergieën en dieetwensen.

2 jaar na deelname

En ten slotte gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Voor deze doeleinden gelden geen bewaartermijnen.

3. Verstrekking aan derden

Voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, kunnen wij jouw persoonsgegevens versturen aan (met name) de volgende partijen:

 • bij de KNVB aangesloten voetbalclubs;
 • OnsOranje BV (supportersclub);
 • Sportlink Services BV (beheren van het ledenbestand);
 • Voetbalmedia BV (gericht op het (laten) ontwikkelen, (laten) beheren en (mede) exploiteren van websites, mobiele en overige platformen, zoals de voetbal.nl app);
 • internationale voetbalorganisaties (zoals FIFA, UEFA, buitenlandse voetbalbonden en -clubs);
 • nationale sportorganisaties (zoals NOC*NSF en NebasNsg);
 • nationale voetbalorganisaties (zoals VVON en CBV);
 • partners van ons en zorgvuldig geselecteerde derden die daartoe hebben verzocht en daartoe middellijk of onmiddellijk een overeenkomst met ons zijn aangegaan;
 • social media partijen zoals Facebook en Google (gericht op het kunnen bereiken van (vergelijkbare) doelgroepen via social media met voor hen relevante advertenties en/of zoekresultaten van ons);
 • zorgverleners (zoals huisartsen);
 • advocatenkantoren;
 • makelaars in assurantiën;
 • gerechtsdeurwaarders;
 • politie (CIV) en Openbaar Ministerie;
 • overheid.

Daarnaast maken we voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik van IT-leveranciers die de beschikking krijgen over jouw gegevens.

4. Cookies

Bij het verzamelen van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiesbeleid.

5. Jouw rechten

Met betrekking tot (het gebruik van) jouw persoonsgegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen door een brief te sturen naar de KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist, t.a.v. afdeling juridische zaken, een e-mail te sturen naar privacy@knvb.nl of via ons contactformulier:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die de KNVB van jou verwerkt;
 • recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere indien je niet langer prijs stelt op informatie over producten of diensten van ons en/of derden;
 • recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
 • recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

De KNVB reageert doorgaans binnen één maand op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat is ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen één maand over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal twee maanden.

Indien je niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je daarvoor afmelden. Gaat het om informatie die per post en/of telefoon wordt ontvangen, meld je je af door een brief te sturen naar de KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist, t.a.v. afdeling juridische zaken, een e-mail te sturen naar privacy@knvb.nl of via ons contactformulier. Voor informatie die per e-mail wordt ontvangen, kun je je afmelden via die betreffende uiting.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kun je hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat de KNVB jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website of app via links kunnen worden bezocht. De KNVB aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

7. Vragen

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met de KNVB, een brief sturen naar de KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist, t.a.v. afdeling juridische zaken, een e-mail sturen naar privacy@knvb.nl of via het contactformulier op de pagina ‘Veel gestelde vragen’.

8. Wijzigingen Privacyverklaring

De KNVB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van dezewijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 23 maart 2022. De belangrijkste wijzigingen per versie:

 • 23 maart 2022: toevoeging betreffende het kunnen bereiken van (vergelijkbare) doelgroepen via social media;
 • 25 mei 2018: update vanwege de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.